ข้อมูลบริษัท


ข้อมูลทั่วไป
     บริษัท พีพีวาย อินเตอร์กรุ๊ป(1999) จำกัด เราคือ ผู้นำเรื่องเครื่องเติมอากาศ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมายาวนาน รวมถึงความหลากหลายของสินค้าในงานด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย กังหันตีน้ำ เครื่องเติมอากาศแบบทุ่นลอย ปั๊มน้ำดี น้ำเสีย ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มแช่ โบลเวอร์ เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมพัดลมฟาร์ม พัดลมอุตสาหกรรม เครื่องดูด-เป่าอากาศ ปั๊มอัดฉีด ปั๊มเฟือง มอเตอร์ไฟฟ้าทุกชนิด เกียร์ทด เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทุกระดับ ทุกสาขา ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ที่พักอาศัยฟาร์มเลี้ยงต่างๆ

วิสัยทัศน์

     บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพและบริการอย่างเต็มที่ ตอบสนองลูกค้าให้พึงพอใจสูงสุด

ภารกิจ
     บริษัท พีพีวาย อินเตอร์กรุ๊ป (1999) จำกัด มุ่งเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่ครบวงจร ตลอดจนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อลูกค้าทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
ดังนั้น ภารกิจของ 
บริษัท พีพีวาย อินเตอร์กรุ๊ป (1999) จำกัด จึงประกอบด้วย

    1. นำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
    2. ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ตลอดจนให้ความสำคัญถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
    3. พัฒนาทักษะ ความรู้ และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
       ตลอดจนส่งเสริมค่านิยม 4 ประการ ได้แก่พนักงาน

        • การเอาใจใส่ (caring)
        • การใฝ่สร้างสรรค์ (creativity)
        • ความน่าเชื่อถือ (credibility)
        • ความกล้า (courageous)
ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง


 

Visitors: 88,907