การติดตั้งและบำรุงรักษาปั๊มจุ่ม

แบบและการติดตั้งปั๊มจุ่มที่ถูกต้อง


 

การเลือกปั๊ม

   1. ต้องแน่ใจว่าปั๊มนั้นมีขนาดและความสามารถถูกต้อง

        ถ้าเลือกปั๊มมีขนาดใหญ่เกินไป ปัญหาต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นได้

 • ค่าใช้จ่ายในการใช้ปั๊มจะสูง
 • การใช้จะไม่ประหยัดเพราะการใช้งานจะไม่มีประสิทธิภาพ
 • อัตราการสูบจะสูงทำให้มอเตอร์ทำงานหนักเกินไป
 • ปั๊มอาจดูดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปได้
 • การสึกหรอในปั๊มจะสูงกว่าปกติ
 • เฮดที่ใช้ควรมีเผื่อจากเฮดที่คำนวนได้จากการฝืดของท่อและเฮดรวม + 10%

   2. ติดตั้งปั๊มในที่ที่จะเข้าไปบำรุงรักษาได้โดยสะดวก

 • เมื่อมีการสร้างหรือต่อเติมโครงสร้างอาคารภายหลังการติดตั้งปั๊มแล้ว
 • ควรพิจารณาให้มีบริเวณมากพอที่จะเข้าไปบำรุงรักษาหรือถอดรือปั๊มได้อย่างสะดวก

 • ควรมีช่องลอด (manhole) อยู่เหนือตัวปั๊ม

 • ควรมีอุปกรณ์สำหรับต่อและปลดปั๊ม

ตำแหน่งการติดตั้งที่ถูกต้อง


การติดตั้งและข้อควรระวัง

ขอแนะนำว่ารายละเอียดต่อไปนี้จะต้องตรวจสอบให้ดีทันทีเมื่อได้รับปั๊มมาติดตั้ง

 • รุ่น, เฮด, อัตรการสูบ, ความเร็วรอบ, แรงเคลื่อนไฟฟ้า (Voltage)
 • ความถี่ของกระแสไฟฟ้า ฯลฯ ตามปรากฏบนฉลาก (nameplate) ควรตรงกับใบซื้อ
 • ความเสียหายหรือรอยบุบสลายรวมทั้งความสั่นคลอนหรือหลุดหลวมในระหว่างการขนส่ง
 • อุปกรณ์ประกอบที่มากับปั๊มจะต้องครบถ้วน
ถ้ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ตรงกับรายการที่ระบุในใบสั่งซื้อจะต้องแจ้งบริษัทตัวแทนทันที

Visitors: 255,754